รูปที่ 9 การเดินสายไฟเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ

รายการอุปกรณ์

R1, R13, R15, R18, R20 -10 k 4 ตัว
R2 ,R3 ,R4 ,R11, R12, R22, R23, R24 - 1 k 8 ตัว
R5 - 50 1 ตัว
R6, R7, R8, R10 - 1M 4 ตัว
R9 20 k - 1 ตัว
R12 , R16 -50k 2 ตัว
R14 , R17 - 6.2 k  2 ตัว
R19 - 22 k 1 ตัว
R-NET 10 ขา - 10 k  1 ตัว
C1 10 uf/16 v 1 ตัว
C2 , C3 22 pf 2 ตัว
C4 , C6 , C7 ,C8 ,C9 0.1 uf 5 ตัว
VR1,VR2,VR3 10 (k?) 3 ตัว
ภาครับแสงอินฟาเรด 3 ตัว
ภาคส่งแสงอินฟาเรด 2 ตัว
LED 2 ตัว
SW1 1 ตัว
TR1 , TR10 , TR11 (2SC1815) 3 ตัว
TR2, TR3 ,TR4,TR5 (2N3904) 4 ตัว
TR6,TR7 (C8550) 2 ตัว
TR8,TR9 (C8050) 2 ตัว
IC LM35 1 ตัว
IC 89C2051 1 ตัว
IC LM339 1 ตัว
ซ็อกเกต 20 ขา 1 ตัว
ซ็อกเกต 14 ขา 1 ตัว
ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ 1 ตัว
LDR 1 ตัว
แผ่นวงจรเสียง 1 แผ่น
มอเตอร์เพจเจอร์ 1 ตัว
มอเตอร์ดีซีพร้อมกลไก 1 ชุด
แผ่นวงจรพิมพ์ 1 ชุด
ตะกั่ว, สายไฟ,สว่าน,กาว
อื่น ๆ

   
     
    ออก...    

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง